• Орон сууцны засварын зээлийг төгрөгөөр олгоно.
  • Орон сууцныхаа нөхцлийг сайжруулах, засвар үйлчилгээ хийх зээл хүсч байгаа тохиолдолд барилга, засварын ажлын нийт төсөвт өртгийн 25-аас доошгүй хувийг зээлдэгч өөрөө санхүүжүүлнэ.
  • Орон сууцны засварын зээлийн гэрээгээр сунгасан хугацааг сунгахгүй.
Хэмжээ 1 - 15 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү Сарын 1.8%
Жилийн 21.6%
Хугацаа 1 – 3 жил хүртэл
Зээлийн үйлчилгээний шимтгэл 0.5% (50,000 төгрөг -300,000 төгрөг)