Орон сууц худалдан авахад хэрэгцээтэй байгаа санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулан орон сууц худалдан авах зээлийг санал болгож байна.

Орон сууц худалдан авах зээлийн нөхцөл:

Орон сууцны зээл Нөхцөл
Зээлийн дээд хэмжээ 350,000,000 төгрөг
Урьдчилгаа төлбөр 20%
Орон сууц нэмж барьцаалсан тохиолдолд зээлийн урьдчилгаа төлбөр 0%
Зээлийн хүү /сар/ Урьдчилгаа төлбөрт орон сууц барьцаалсан бол зээлийн хүү сарын 1.4%,
Орон сууцны нийт үнийн дүнгийн :
20.0%-29.9%-ийг төлсөн бол сарын хүү 1.3%,
30.0%-39.9%-ийг төлсөн бол сарын хүү 1.25%,
40.0% ба түүнээс дээш дүнгээр төлсөн бол сарын хүү 1.2%
Зээлийн хугацаа 360 хүртэл сар
Зээл олгосны шимтгэл  Олгосон зээлийн дүнгийн 1% буюу 1,500,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй
Нэмэгдүүлсэн хүү  Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20 хувьтай тэнцүү 
Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1%
Өргөдлийн хураамж  10,000 төгрөг