Оронсууцхудалданавахадхэрэгцээтэйбайгаасанхүүгийнхэрэгцээгхангахадзориуланорон сууцхудалданавахзээлийгсаналболгожбайна.

Орон сууц худалдан авах зээлийн нөхцөл:

Зээлийн нөхцөлүүд:

Зээлийн хэмжээ

Зээлийн урьдчилгаа

Зээлийн хүү /жилээр/

Зээлийн хугацаа

 MNT

Худалдан авах орон сууцны үнийн дүнгийн 70 хувиас хэтрэхгүй буюу Улаанбаатарт байрлалтай боло 100.000.000 хүртэл төгрөг, Орон нутгийн аймгийн төвд байрлалтай бол 50.000.000 хүртэл төгрөг, суманд байрлалтай бол 5.000.000 хүртэл төгрөг

30%

24.0%

120 сар 
хүртэл 

31%-иас дээш

22.80%

30%

26.40%

121-180 сар 
хүртэл 

31%-иас дээш

25.20

USD

Худалдан авах орон сууцны үнийн дүнгийн 70 хувиас хэтрэхгүй буюу Улаанбаатарт байрлалтай боло 100.000 хүртэл ам.доллар, Орон нутгийн аймгийн төвд байрлалтай бол 50 хүртэл сая төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний ам.доллар

30%

19.20%

120 сар 
хүртэл 

31%-иас дээш

18.0%

Шимтгэл: Олгосон зээлийн 1% буюу 2 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй
Өргөдлийн хураамж: 15,000 төгрөг