• Хадгалуулсан мөнгөн хөрөнгөндөө хүүний орлого авах;
  • Хугацаатай мөнгөн хадгаламжийн хүүгийн хэмжээ нь хадгаламжийн гэрээнд заасан хугацааг дуустал анх тохиролцсон хэвээр байх;
  • Таны мөнгөн хөрөнгөтэй холбоотой нууцыг банк чандлан хадгална;
  • Бусдад гэрээслэх, өвлүүлэх, бэлэглэх боломжтой;
  • Хадгаламжийн сертификатаа барьцаалан бага хүүтэй зээл авч болно.

БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

Монгол улсын иргэн:

  • Хадгаламжийн данс нээлгэх хүсэлт;
  • Иргэний үнэмлэх.

Гадаадын иргэн:

  • Хадгаламжийн данс нээлгэх хүсэлт;
  • Гадаад паспорт болон монгол улсад оршин суух үнэмлэх.

ХҮҮ, ШИМТГЭЛ

мэдээлэл шинэчлэгдэж байна