Эх үүсвэртэй аккредитив: Аккредитив нээлгэгчийн данснаас мөнгөн эх үүсвэр тусгаарлаж нээх

Эх үүсвэргүй аккредитив: Аккредитив нээлгэгчийн данснаас мөнгөн эх үүсвэр тусгаарлахгүй бусад барьцаа хөрөнгөөр баталгаа авч зээлийн эх үүсвэрээр нээх.