Банкны хувьцаа эзэмшигчид өөрчлөгдөв

    Тээвэр хөгжлийн банк нь анх үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш өдгөө 20 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Өнгөрсөн 6 жилийн турш буюу 2010 оноос эхлэн хувьцаа эзэмшигчдийн маргаанаас шалтгаалж Монголбанкнаас үйл ажиллагаа явуулах эрхийг нь түр зогсоосон.

    2016 оны 10 дугаар сард өмнөх хувьцаа эзэмшигчид тохиролцоонд хүрч, хувьцаагаа худалдсанаар банк нь өнөөдрийн байдлаар 3 хувьцаа эзэмшигч 25 ажилтантай үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа ба тайлант хугацааны байдлаар 773 харилцагч, 449 хадгаламж эзэмшигч, 9 зээлдэгчтэй байна.

    2017 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар Тээвэр хөгжлийн банк нь 10.02 тэрбум төгрөгийн актив, 9.56 тэрбум төгрөгийн өөрийн хөрөнгө, 149.95 сая төгрөгийн татан төвлөрүүлсэн хөрөнгөтэйгөөр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Нийт зээл 7.47 тэрбум төгрөг байгаагаас 1.86 тэрбум төгрөгийн хэвийн зээл, 3.75 тэрбум төгрөгний анхаарал хандуулах зээл, 1.86 тэрбум төгрөгийн чанаргүй зээлтэй, 1.97 тэрбум төгрөгийн ЗТУБАХСантай байна.

     2017 оны 03 дугаар сарын 31-ний байдлаар харилцах дансны үлдэгдэл 103.17 сая төгрөг, хадгаламжийн дансны үлдэгдэл 46.05 сая төгрөг байгаа ба банкинд байгаа нийт мөнгөн хөрөнгө 2.89 тэрбум төгрөг байна. Тайлант хугацааны буюу 2017 оны 03 дугаар сарын 31-ний байдлаар 223.14 сая төгрөгийн хүүгийн орлого олж 0.69 сая төгрөгийн хүүгийн зардал, 208.75 сая төгрөгийн үйл ажиллагааны зардалтай ажиллан нийт дүнгээр 80.09 сая төгрөгийн ашигтай ажилласан байна.

   ТТГЧадварын харьцаа 634.1%-тай байгаа ба татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийг хангалттай нэмэгдүүлэх боломжтой байна. Өөрийн хөрөнгө, эрсдлээр жигнэсэн активын харьцаа 152.28%-тай байна.