Импортын зээл, баталгаа

Экспортын Санхүүжилтийн Агентлагууд (ЭСА)-ын баталгаажуулсан зээл нь гадаад орнуудаас үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмж худалдан авахад импортлогч дотоодын байгууллагад тааламжтай нөхцөлөөр харьцангуй урт хугацааны зээл авах боломжийг олгодог.