Харилцах данс

Байгууллагын энгийн харилцах дансны давуу талууд:

  • Байгууллагад зориулсан зээл авах боломжтой.
  • Дансаараа дамжуулан дотоод болон гадаад төлбөр тооцоо, орлого зарлагын гүйлгээ хийнэ.
  • Монгол улсын хаана ч очсон өөрийн дансаараа гүйлгээ хийх боломжтой.
  • Тогтмол хугацаанд дансны хуулга авах, өөрийн гүйлгээгээ хянан зохицуулна.
  • Манай мэргэжилтнүүдээс санхүүгийн зөвлөгөө авна.
  • Интернэт банкны эрх нээлгэвэл тухайн харилцах дансныхаа гүйлгээг ажлын байран дээрээсээ хийх, дансны хуулгаа авах, дансаа хянах боломжтой болно.

Байгууллагын энгийн харилцах дансны нөхцөл:

Дансны доод үлдэгдэл Жилийн хүү Данс нээх
20,000 Төгрөг буюу түүнтэй тэнцэх валют Хүүгүй Үнэгүй

Хүү шимтгэл

Данс нээхэд Шимтгэлгүй
Дансны доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд 200 төгрөг
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд Шимтгэлгүй
Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр 4,000 төгрөг
Данс хөтөлсний шимтгэл 1,000 төгрөг /сар бүр/
ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх Шимтгэлгүй
Данснаас бэлэн бусаар банк хооронд шилжүүлэх 300 төгрөг
Данс хаахад 5,000 төгрөг
Мэдээлэл Тухайн дансанд гүйлгээ хийгдсэн эсэхээс үл хамааран төгрөг болон бүх төрлийн валютаас данс хөтөлсний шимтгэл 1,000 төгрөгийг сар тутамд данснаас суутгана.

АНУ-ын доллар:

Данс нээхэд Шимтгэлгүй
Дансны доод үлдэгдэл 10 ам.доллар
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд 200 төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар+Бэлэн валютын шимтгэл
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд Бэлэн валютын шимтгэл
Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр 4,000 төгрөг
Данс хөтөлсний шимтгэл 1,000 төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар
ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх 200 төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар
Данснаас бэлэн бусаар банк хооронд шилжүүлэх 1500 төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар
Данс хаахад 5,000 төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар
Мэдээлэл Тухайн дансанд гүйлгээ хийгдсэн эсэхээс үл хамааран төгрөг болон бүх төрлийн валютаас данс хөтөлсний шимтгэл 1,000 төгрөгийг сар тутамд данснаас суутгана.

Евро  / EUR

Данс нээхэд Шимтгэлгүй
Дансны доод үлдэгдэл 10 евро
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд 200 төгрөгтэй тэнцэх евро+Бэлэн валютын шимтгэл
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд Бэлэн валютын шимтгэл
Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр 4,000 төгрөг
Данс хөтөлсний шимтгэл 1,000 төгрөгтэй тэнцэх евро
ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх 200 төгрөгтэй тэнцэх евро
Данснаас бэлэн бусаар банк хооронд шилжүүлэх 1500 төгрөгтэй тэнцэх евро
Данс хаахад 5,000 төгрөгтэй тэнцэх евро
Мэдээлэл Тухайн дансанд гүйлгээ хийгдсэн эсэхээс үл хамааран төгрөг болон бүх төрлийн валютаас данс хөтөлсний шимтгэл 1,000 төгрөгийг сар тутамд данснаас суутгана.

Оросын рубль : RUB

Данс нээхэд Шимтгэлгүй
Дансны доод үлдэгдэл 250 рубль 
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд 200 төгрөгтэй тэнцэх рубль +Бэлэн валютын шимтгэл
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд Бэлэн валютын шимтгэл
Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр 4,000 төгрөг
Данс хөтөлсний шимтгэл 1,000 төгрөгтэй тэнцэх рубль 
ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх 200 төгрөгтэй тэнцэх рубль 
Данснаас бэлэн бусаар банк хооронд шилжүүлэх 1500 төгрөгтэй тэнцэх рубль 
Данс хаахад 5,000 төгрөгтэй тэнцэх рубль 
Мэдээлэл Тухайн дансанд гүйлгээ хийгдсэн эсэхээс үл хамааран төгрөг болон бүх төрлийн валютаас данс хөтөлсний шимтгэл 1,000 төгрөгийг сар тутамд данснаас суутгана.

БНХАУ-ын юань: CNY

Данс нээхэд Шимтгэлгүй
Дансны доод үлдэгдэл 70 юань
Данснаасаа бэлэн зарлагын гүйлгээ хийхэд 200 төгрөгтэй тэнцэх юань+Бэлэн валютын шимтгэл
Дансандаа бэлэн орлогын гүйлгээ хийхэд Бэлэн валютын шимтгэл
Байгууллагын зарлагын чекийн дэвтэр 4,000 төгрөг
Данс хөтөлсний шимтгэл 1,000 төгрөгтэй тэнцэх юань
ТХБанкны данс хооронд бэлэн бус шилжүүлгийн гүйлгээ хийх 200 төгрөгтэй тэнцэх юань
Данснаас бэлэн бусаар банк хооронд шилжүүлэх 1500 төгрөгтэй тэнцэх юань
Данс хаахад 5,000 төгрөгтэй тэнцэх юань
Мэдээлэл Тухайн дансанд гүйлгээ хийгдсэн эсэхээс үл хамааран төгрөг болон бүх төрлийн валютаас данс хөтөлсний шимтгэл 1,000 төгрөгийг сар тутамд данснаас суутгана.