2017 оны 9 дүгээр сарын 30-ны байдлаар тус банкны хувьд холбогдох этгээдэд олгосон зээл, гаргасан аккредитив, бусад баталгаа, батлан даалт байхгүй болно..