Зээлийн нөхцөл

Алт барьцаалсан зээл Сорьц тогтоолгосон алтан гулдмай барьцаалсан зээл Сорьц тогтоолгоогүй алтан гулдмай барьцаалсан зээл Сорьц тогтоолгохгүйгээр барьцаалах алтын зээл
Хугацаа 12 сар хүртэл 6 сар хүртэл 3 сар хүртэл
Зээлийн хэмжээ

Цэвэр жин*Алтны сорьц*Алтны Монголбанкны ханш*(100%-Татвар)*80% буюу 1,000,000,000 төгрөг хүртэл

Цэвэр жин*Алтны сорьц*Алтны Монголбанкны ханш*(100%-Татвар)*60% буюу 1,000,000,000 төгрөг хүртэл Бохир жин* Алтны сорьц /алт олборлохоос өмнө дээж авч нөөцийн дүгнэлтээр гарсан сорьцийн доод хэмжээгээр/*(100%-Татвар)*40% буюу 500,000,000.00 төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү /сарын/ 1.2%-2.30% 1.2%-2.40% 1.2%-2.50%
Үйлчилгээний шимтгэл  1% /хамгийн ихдээ 1,500,000.00 төгрөг/
Барьцаа Биет алт
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү
Барьцааны алтан гулдмайд тавигдах шаардлага Үнэт металлын сорьцийн итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилтын дүнгээр алт болон мөнгөний сорьцийг тодорхойлсон баримттай алтан гулдмай Үнэт металлын сорьцийн итгэмжлэгдсэн лабораторид сорьц тогтоолгохоор тушааж, үнэт металл хайлсан тухай акттай, сорилтын дүн гараагүй алтан гулдмай Алтны ордын нөөцийн тайланг гаргуулсан байх, тайланд алтны агууламж хэмжээг илэрхийлсэн сорьцийн дүгнэлттэй байх


Бүрдүүлэх бичиг баримт

· Зээл хүссэн албан бичиг /Зээлийн хэмжээ, хугацааг заавал дурдсан, гараар бичсэн байж болно/

·  Компанийн эрх бүхий албан тушаалтны алт барьцаалахыг зөвшөөрсөн тухай зөвшөөрөл

·  Аж ахуй нэгжийн гэрчилгээ, дүрмийн хуулбар нотариатаар баталгаажуулсан байх

·  Зээлдэгчийн зөвшөөрөл

·  Аж ахуй нэгж, захирал, санхүү хариуцсан ажилтны анкет

· ҮМСИЛ-аас сорилын дүн хүлээн авч болох тухай банкны ажилтанд өгсөн итгэмжлэл /Сорьц тогтоогдоогүйн хувьд/