ТХБанкны болон хувийн хэвшлийн байгууллагын ажиллагсдад зориулсан, зээлийн төлбөрөө ирээдүйн цалин, түүнтэй адилтгах нөхөн олговрын орлогоороо эргүүлэн төлөх нөхцөл бүхий зээл юм.

Цалингийн зээл Нөхцөл
Зээлийн дээд хэмжээ Цэвэр цалингийн 75%-ийг 36 хүртэлх сарын нийлбэрээр олгоно
Зээлийн хүү /сар/ 2.0%-1.5%
Зээлийн хугацаа 36 хүртэл сар
Зээл олгосны шимтгэл  Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Нэмэгдүүлсэн хүү Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20%-тай тэнцүү
Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1%
Өргөдлийн хураамж  1,000 төгрөг

Тавигдах шаардлага

  • Банктай цалингийн зээлээр хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан байгууллагын ажилтан байх
  • Сүүлийн 6 сарын хугацаанд тогтвор суурьшилтай ажилласан үндсэн ажилтан байх
  • Нийгмийн даатгалын байгууллагад бүртгэгдсэн байх
  • Аливаа хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэл болон зээлийн муу түүхгүй байх