SWIFT-ын үйлчилгээний ерөнхий нөхцөл

Валют
Дүн
Банкны хураамж Дамжуулагч банкны 
Ам.доллар <5000 15000 төг 20 ам.доллар
500.01-100,000 25000 төг
>100,000.01 35000 төг
Евро <5000
15000 төг
15 евро
500.01-100,000
25000 төг
25 евро
>100,000.01
35000 төг
10 евро
Юань <100,000 10000 төг 50 юань
>100,000 20000 төг
Иен 1-5,000,000 2500 иен 0.05%
5,000,000.01-с дээш 0.05%
Вон Дүн харгалзахгүй 15000 төг+1,5%(бэлэн валют тушааж шилжүүлэг хийхэд) 15,000 вон
Рубль Дүн харгалзахгүй
15000 төг+1,5%(бэлэн валют тушааж шилжүүлэг хийхэд)

Нөхцөл
Шимтгэл
Харилцагчийн хүсэлтээр гадаад гуйвуулгад
өөрчлөлт оруулах, буцаан дуудах, гадаадаас
ирсэн шилжүүлгийг буцаах
Ам.доллар 30 ам.доллар
Евро 50 евро
Юань 50 юань
Иен 7,500 иен
Вон 20,000 вон
Рубль 300 рубль
Харилцагчийн хүсэлтээр гадаадын банкинд
гадаад гуйвуулгын талаар лавлагаа явуулах
Ам.доллар
20 ам.доллар /1-30 хоногт/
60 ам.доллар /31-90 хоногт/
100 ам.доллар /91-с дээш хоногт/
Евро
Юань
Иен
Вон
Рубль