Та мөнгөн хөрөнгөө найдвартай хадгалуулж, өсгөхийг хүсвэл дараах 4 - н төрлийн валютаас сонгон ХУГАЦААТАЙ ХАДГАЛАМЖ нээлгэх боломжтой.

ДАВУУ ТАЛ:

  • Хадгалуулсан мөнгөн хөрөнгөндөө өндөр хүүний орлого авах;
  • Хадгаламжийн гэрээнд заасан хүүг хугацаа дуустал хэвээр мөрдөх;
  • Өөрийн хэрэгцээнд тохируулан хугацааны төрлүүдээс сонгох.

ОНЦЛОГ

  • Хугацаатай мөнгөн хадгаламжийн хүүгийн хэмжээ нь хадгаламжийн гэрээнд заасан хугацааг дуустал анх тохиролцсон хэвээр байх;
  • Өөрийн хадгаламжаа барьцаалан бага хүүтэй зээл авч болно.

БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ

Монгол улсын иргэн:

  • Хадгаламжийн данс нээлгэх хүсэлт;
  • Иргэний үнэмлэх. 

Гадаадын иргэн:

  • Хадгаламжийн данс нээлгэх хүсэлт;
  • Гадаад паспорт болон монгол улсад оршин суух үнэмлэх.

ХҮҮ, ШИМТГЭЛ

Ангилал Жилийн хүү /төгрөг/ Жилийн хүү /ам.доллар/ Жилийн хүү /евро/ Жилийн хүү /юань/
3 сар 10.20% 3.60% 2.40% 3.00%
6 сар 13.20% 4.80% 3.00% 3.30%
9 сар 13.80% 5.80% 3.30% 3.45%
12 сар 15.00% 6.00% 3.60% 3.60%
Доод үлдэгдэл 10,000 төг 10 ам.доллор 10 евро 100 юань
Хугацаа цуцлах 2.40% 1.20% 0.30% 0.60%