Орон сууц худалдан авахад хэрэгцээтэй байгаа санхүүгийн хэрэгцээг хангахад зориулан орон сууц худалдан авах зээлийг санал болгож байна.

Орон сууц худалдан авах зээлийн нөхцөл:

Орон сууцны зээл Нөхцөл
Зээлийн дээд хэмжээ 120,000,000 төгрөг
Урьдчилгаа төлбөр 30%
Орон сууц нэмж барьцаалсан тохиолдолд зээлийн урьдчилгаа төлбөр 0%
Зээлийн хүү /сар/ Урьдчилгаа төлбөрт орон сууц барьцаалсан бол зээлийн хүү сарын 1.5%,
Орон сууцны нийт үнийн дүнгийн :
30.0%-39.9%-ийг төлсөн бол сарын хүү 1.4%,
40.0%-49.9%-ийг төлсөн бол сарын хүү 1.35%,
50.0% ба түүнээс дээш дүнгээр төлсөн бол сарын хүү 1.3%
Зээлийн хугацаа 360 хүртэл сар
Зээл олгосны шимтгэл  Олгосон зээлийн дүнгийн 1%
Нэмэгдүүлсэн хүү  Нэмэгдүүлсэн хүү нь үндсэн хүүгийн 20 хувьтай тэнцүү 
Зээлийн анхны нөхцөлд өөрчлөлт оруулсны шимтгэл Зээлийн үлдэгдэл дүнгээс 1%
Өргөдлийн хураамж  10,000 төгрөг