төгрөг / MNT
Данс нээх шимтгэлгүй
Хадгаламжийн дэвтэр 1,000 төгрөг
Дансны доод үлдэгдэл 10,000 төгрөг
Данс хаах 1,000 төгрөг
Жилийн хүү 7.2%
Бэлэн орлого хийхэд шимтгэлгүй
Бэлэн зарлага гаргах 200 төгрөг
Данс хөтөлсний шимтгэл /жилийн эцэст/
1000 төгрөг
АНУ-ын ДОЛЛАР / USD
Данс нээх шимтгэлгүй
Хадгаламжийн дэвтэр 1,000 төгрөг
Дансны доод үлдэгдэл 10 ам.доллар
Данс хаах 1,000 төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар
Жилийн хүү 2.4%
Бэлэн орлого хийхэд шимтгэлгүй
Бэлэн зарлага гаргах 200 төгрөг+бэлэн валютын шимтгэл 
Данс хөтөлсний шимтгэл /жилийн эцэст/
1000 төгрөгтэй тэнцэх ам.доллар

Оросын рубль / RUB

Данс нээх шимтгэлгүй
Хадгаламжийн дэвтэр 1,000 төгрөг
Дансны доод үлдэгдэл 250 рубль
Данс хаах 1,000 төгрөгтэй тэнцэх рубль
Жилийн хүү 1,2%
Бэлэн орлого хийхэд бэлэн валютын шимтгэл
Бэлэн зарлага гаргах 200 төгрөг+бэлэн валютын шимтгэл
Данс хөтөлсний шимтгэл /жилийн эцэст/
1000 төгрөгтэй тэнцэх рубль

Евро / EUR

Данс нээх шимтгэлгүй
Хадгаламжийн дэвтэр 1,000 төгрөг
Дансны доод үлдэгдэл 10 евро
Данс хаах 1,000 төгрөгтэй тэнцэх евро
Жилийн хүү 1.2%
Бэлэн орлого хийхэд бэлэн валютын шимтгэл
Бэлэн зарлага гаргах 200 төгрөг+бэлэн валютын шимтгэл
Данс хөтөлсний шимтгэл /жилийн эцэст/
1000 төгрөгтэй тэнцэх евро

БНХАУ-ын юань / CNY

Данс нээх шимтгэлгүй
Хадгаламжийн дэвтэр 1,000 төгрөг
Дансны доод үлдэгдэл 100 юань
Данс хаах 1,000 төгрөгтэй тэнцэх юань
Жилийн хүү 1.2%
Бэлэн орлого хийхэд бэлэн валютын шимтгэл
Бэлэн зарлага гаргах 200 төгрөг+бэлэн валютын шимтгэл
Данс хөтөлсний шимтгэл /жилийн эцэст/ 1000 төгрөгтэй тэнцэх юань